Privacy statement

Laatste update: 1 augustus 2018

Pier Ebbinge Relationship is gespecialiseerd in persoonlijke en digitale partner search diensten in de high end van onze samenleving met de focus op de bestendige relatie. Pijlers van onze partner search praktijk zijn reputatie, inzicht in mensen en relaties, duidelijkheid en aantoonbaar succes. Het is ook om deze redenen dat uw privacy voor Pier Ebbinge Relationship van groot belang is. In dit Privacy Statement informeren wij u graag over de wijze waarop wij op vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. De datum van ingang staat bovenaan vermeld, en elke nieuwe versie vervangt de voorgaande versie.

 1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
  Dit Privacy Statement is van toepassing indien u gebruik maakt van onze partner search diensten. De inhoud van de persoonlijke en de digitale partnersearch diensten is toegelicht op onze websites www.pierebbingerelationship.nl en www.perelatie.nl. Dit Privacy Statement is ook van toepassing indien u alleen een bezoeker bent van een van onze websites.
 2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  Pier Ebbinge Relationship is een eenmanszaak en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u in het kader van onze persoonlijke partner search diensten?
  1. In het kader van de persoonlijke partner search diensten verwerken wij de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:
   a) Personen die een opdracht geven tot het uitvoeren van een persoonlijke partner search (opdrachtgever);
   b) Personen die reageren op een lopende opdracht;
   c) Personen die in het kader van de persoonlijke partner search door opdrachtgever of de geselecteerde worden genoemd, zoals familieleden van opdrachtgever of de geselecteerde.
  2. Indien u een opdracht geeft voor onze persoonlijke partner search diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u : naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, relatiestatus, foto's, administratienummer, hobby's, betaalgegevens, andere gegevens die u heeft verstrekt en gegevens van de voor u geselecteerde personen.
  3. Indien u reageert op een lopende opdracht (bijvoorbeeld via de uitgebrachte advertentie) van een opdrachtgever verwerken wij alleen na uw uitdrukkelijk verkregen toestemming de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, relatiestatus, foto's, administratienummer, hobby's, betaalgegevens en andere gegevens die u heeft verstrekt.
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u in het kader van onze digitale partner search diensten?
  1. In het kader van de digitale partner search diensten verwerken wij de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:
   a) Personen die zich via perelatie opgeven als lid (potentiële leden);
   b) Personen die als ballotage commissie fungeren (leden die andere leden aanbevelen); en
   c) Personen die als lid zijn geaccepteerd (leden).
  2. Indien u op basis van ballotage lid wordt van onze website perelatie verstrekt u de volgende gegevens: naam, emailadres en een beveiligingscode.
   Vervolgens verwerken wij de gegevens die u heeft ingevuld in de Perelatie vragenlijst. De ingevulde vragenlijst bepaalt uw ledenprofiel dat onder een alias en zonder uw foto in het ledenregister wordt opgenomen. Wij maken een samenvatting van het door u opgegeven ledenprofiel. Dit is de zoekfacilitator voor de andere leden.
  3. Bij het verwerken van uw gegevens gaat het om de volgende persoonsgegevens van u: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, relatiestatus, foto's, administratienummer, hobby's, betaalgegevens, wachtwoord van uw account, en andere gegevens die u heeft verstrekt.
 5. Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze websitebezoekers?
  Van onze websitebezoekers verwerken wij de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking op uw bezoek aan een van onze websites, gegevens van de gebruikte computer/tablet, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem.
 6. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
   • Het aanbieden en uitvoeren van diensten in het kader van de persoonlijke en digitale partner search;
   • Het uitwisselen van informatie tussen de opdrachtgevers en personen die reageren op een lopende opdracht, en in geval van perelatie tussen de leden;
   • Het onderhouden van contact met u;
   • Het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze websites;
   • Intern beheer;
   • Het verbeteren van onze dienstverlening;
   • Het afhandelen van vragen en discussies;
   • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 7. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren. Indien u reageert op een lopende opdracht of in geval van perelatie op een opgave van een lid, dan verwerken wij uw persoonsgegevens alleen indien u onze toestemming hiervoor heeft gegeven. Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens verwerken omdat wij een wettelijke verplichting hebben, of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij controleren steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang voor het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, waardoor wij u nu en ook in de toekomst goed van dienst kunnen zijn.
 8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 9. Ontvangers van uw persoonsgegevens en doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen
  1. Uw persoonsgegevens zijn alleen op need-to-know basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen werkzaam bij Pier Ebbinge Relationship.
  2. Indien u reageert op een lopende opdracht of een opgave van een ander lid, dan worden uw persoonsgegevens met uw toestemming gedeeld met de opdrachtgever respectievelijk het andere lid
  3. Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de dienstverlener die de hosting en het onderhoud van onze websites verzorgt genaamd Business Artwork Solutions. Verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies.
  4. De verwerkers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben gepaste (contractuele) maatregelen laten nemen zodat voldaan wordt aan de ter zake geldende wettelijke eisen.
  5. Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.
 10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  1. Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is.
  2. Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij van u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.
 11. Passen wij geautomatiseerde besluitvorming - waaronder profilering – toe?
  Wij passen geen geautomatiseerde besluitvorming toe, waaronder profilering.
 12. Welke rechten heeft u?
  1. U heeft diverse privacy rechten. Dit zijn onder meer het recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, en recht van bezwaar. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 13. Contact
  Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Pier Ebbinge Relationship
  Kerkstraat 1A
  7496 PC Hengevelde
  Tel.: 035-6400500
  E-mail: info@pierebbingerelationship.nl